Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 ǻЪѹ
¡ÒûÃЪØÁÊÑÁÁ¹Ò¾Ñ²¹ÒÃкº¡ÒÃʹѺʹع¡ÒõԴµÒÁ ¡Ó¡Ñº ¡ÒþѲ¹ÒËÁÙèºéÒ¹»ÃѺà»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁ Å´âÃ¤Ï ¤ÃÑ駷Õè1 11-13 ¡.¾.52 àªÕ§ãËÁè
ѹС : 1 Ҥ 2552

 

1. ¡ÒûÃЪØÁÊÑÁÁ¹Ò¾Ñ²¹ÒÃкº¡ÒÃʹѺʹع¡ÒõԴµÒÁ ¡Ó¡Ñº ¡ÒþѲ¹ÒËÁÙèºéÒ¹»ÃѺà»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁ Å´âäÁÐàÃ秠âä¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§ âäËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´ ¤ÃÑ駷Õè 1 
    ¼Ùéà¢éÒÃèÇÁÊÑÁÁ¹Ò ¨Ó¹Ç¹ 100 ¤¹ »ÃСͺ´éÇ ¼ÙéºÃÔËÒà áÅйѡÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ ¨Ò¡ ¡ÃÁʹѺʹعºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾    
    25 ¤¹ ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ àªÕèÂǪҭ  ´éÒ¹Êè§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹Ò ¨Ò¡Êӹѡ§Ò¹ÊÒ¸ÒóÊØ¢¨Ñ§ËÇÑ´
   ¨Ó¹Ç¹ 75 ¤¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ ¨Ó¹Ç¹ 3 Çѹ (ÃÐËÇèÒ§Çѹ·Õè 11-13 ¡ØÁÀҾѹ¸Øì 2552  ³ âçáÃÁÊØÃÔǧÈì    
    ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕ§ãËÁè)
 

ª×èÍâ¤Ã§¡Òà            ¡ÒûÃЪØÁÊÑÁÁ¹Òà¤Ã×Í¢èÒÂÊÒ¸ÒóÊآʹѺʹع¡ÒþѲ¹ÒËÁÙèºéÒ¹»ÃѺà»ÅÕè¹
                            ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ   Å´âäÁÐàÃ秠âä¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§ âäËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´
                            µÒÁâ¤Ã§¡ÒÃËÁÙèºéÒ¹»ÃѺà»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁ Å´âäÁÐàÃ秠âä¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§                        
                            âäËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´
 
ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐà˵ؼÅ
 
                    ¡ÃÁʹѺʹعºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾   â´Â¡Í§ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒÃèÇÁ¡ÑºÀÒ¤Õ à¤Ã×Í¢èÒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧä´éá¡è     ¡ÃÁÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡ÉµÃ ¡ÃзÃǧà¡ÉµÃáÅÐÊË¡Ã³ì  ¡ÃÁÊè§àÊÃÔÁ¡Òû¡¤Ãͧ·éͧ¶Ôè¹ ¡ÃзÃǧÁËÒ´ä·Â ÊÁÒ¤Áͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅ   ÊÁÒ¤ÁÊѹ¹ÔºÒµà·ÈºÒÅáË觻ÃÐà·Èä·Â        ¡ÃÁ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì Êӹѡ¹Ò¡ÃÑ°Á¹µÃÕ ¡Í§ÍÍ¡¡ÓÅѧ¡ÒÂà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾ ¡Í§âÀª¹Ò¡Òà ¡ÃÁ͹ÒÁÑ ÊӹѡâääÁèµÔ´µèÍ ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâä áÅйÒÂá¾·ÂìÊÒ¸ÒóÊØ¢¨Ñ§ËÇÑ´·Ø¡¨Ñ§ËÇÑ´ ´Óà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃËÁÙèºéÒ¹»ÃѺà»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁ Å´âäÁÐàÃç§  âä¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§  âäËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´ ã¹¾×é¹·Õè     75  ¨Ñ§ËÇÑ´ áÅСÃا෾ÁËÒ¹¤Ã  ¨Ñ§ËÇÑ´ÅÐ 2 ËÁÙèºéÒ¹/ªØÁª¹ ÃÇÁà»ç¹ 152 ËÁÙèºéÒ¹/ªØÁª¹ â´ÂÁÕÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ìà¾×èÍÊè§àÊÃÔÁ  Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ãËé»ÃЪҪ¹ÁվĵԡÃÃÁ¡ÒÃÍÍ¡¡ÓÅѧ¡ÒÂÊÑ»´ÒËìÅÐÍÂèÒ§¹éÍ    3-5 Çѹ æ ÅÐÍÂèÒ§¹éÍ  30 ¹Ò·Õ  ÃèÇÁ¡Ñº¡ÒáԹ¼Ñ¡ áÅмÅäÁéÊ´ ÇѹÅÐÍÂèÒ§¹éͤÃÖ觡ÔâÅ¡ÃÑÁ¢Öé¹ä» ËÃ×Í¡Ô¹¼Ñ¡¤ÃÖè§Ë¹Ö觠ÍÂèÒ§Í×蹤ÃÖè§Ë¹Öè§   áÅÐÅ´ÍÒËÒÃä¢Áѹ  ÍÂèÒ§µèÍà¹×èͧ à¾×èÍÅ´¤ÇÒÁàÊÕ觵èÍ¡ÒÃà¡Ô´âä´Ñ§¡ÅèÒÇ â´ÂÁÕÍÒÊÒÊÁѤÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ËÁÙèºéÒ¹à»ç¹á¡¹ËÅѡ㹡ÒÃà½éÒÃÐÇѧ¾ÄµÔ¡ÃÃÁÊØ¢ÀÒ¾         ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙé áÅТѺà¤Å×è͹ãËé¡ÒôÓà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃã¹¾×é¹·Õè»ÃÐʺ¼ÅÊÓàÃ稠 
                   ´Ñ§¹Ñé¹ à¾×èÍãËé¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹µÒÁâ¤Ã§¡ÒÃËÁÙèºéÒ¹»ÃѺà»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁÅ´âäÁÐàÃ秠       âä¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§  âäËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´ ä´éÃѺ¡ÒÃʹѺʹع·Ñ駷ҧ´éÒ¹ÇÔªÒ¡ÒÃáÅСÒäǺ¤ØÁ¡Ó¡ÑºµÔ´µÒÁãËéºÃÃÅصÒÁÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ì·Õè¡Ó˹´ ¡Í§ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ ¨Ö§ä´é¨Ñ´»ÃЪØÁÊÑÁÁ¹Òà¤Ã×Í¢èÒÂÊÒ¸ÒóÊآʹѺʹع¡ÒþѲ¹ÒËÁÙèºéÒ¹»ÃѺà»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁ Å´âäÁÐàÃç§  âä¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§ âäËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´ ¢Öé¹ â´Â¼Ùéà¢éÒ»ÃЪØÁ»ÃСͺ´éǹѡÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ àªÕèÂǪҭ           ´éÒ¹Êè§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹Ò ¨Ò¡Êӹѡ§Ò¹ÊÒ¸ÒóÊØ¢¨Ñ§ËÇÑ´  75 ¨Ñ§ËÇÑ´
 
¡Ô¨¡ÃÃÁ
                   1. ¡ÒûÃЪØÁÊÑÁÁ¹Ò¾Ñ²¹ÒÃкº¡ÒÃʹѺʹع¡ÒõԴµÒÁ ¡Ó¡Ñº ¡ÒþѲ¹ÒËÁÙèºéÒ¹
»ÃѺà»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁ Å´âäÁÐàÃ秠âä¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§ âäËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´ 
                           1.1 Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ì
   1.1.1 à¾×èÍãËé¼Ùéà¢éÒ»ÃЪØÁÁÕ¤ÇÒÁÃÙé ¤ÇÒÁà¢éÒ㨠㹡ÒÃʹѺʹع¡ÒþѲ¹ÒËÁÙèºéÒ¹
»ÃѺà»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁ Å´âäÁÐàÃ秠âä¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§ âäËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´
                                   1.1.2 à¾×èÍãËé¼Ùéà¢éÒ»ÃЪØÁÃèÇÁÇҧἹ¡ÒõԴµÒÁ¤ÇÒÁ¡éÒÇ˹éÒ¡ÒôÓà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃËÁÙèºéÒ¹»ÃѺà»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁ Å´âäÁÐàÃ秠âä¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§ âäËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´
                                   1.1.3 ¡Ó˹´á¹Ç·Ò§¡ÒûÃСǴËÁÙèºéÒ¹»ÃѺà»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁ Å´âäÁÐàÃ秠 âä¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§ âäËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´
                           1.2 à¹×éÍËÒ/ËÑÇ¢éÍ¡ÒûÃЪØÁ
                                   1.2.1 ¡ÒôÓà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃËÁÙèºéÒ¹»ÃѺà»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁ Å´âäÁÐàÃ秠âä¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§  áÅÐâäËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´
                                   1.2.2 ¡ÒÃʹѺʹع áÅСÒõԴµÒÁ¡Ó¡Ñº¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃËÁÙèºéÒ¹»ÃѺà»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁ Å´âäÁÐàÃç§  âä¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§  âäËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´
                       1.2.3 á¹Ç·Ò§¡ÒûÃСǴËÁÙèºéÒ¹»ÃѺà»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁ Å´âäÁÐàÃ秠âä¤ÇÒÁ´Ñ¹
âÅËÔµÊÙ§   âäËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´
 
                           1.3 ÃٻẺ¡ÒûÃЪØÁ
                                   1.3.1 ¡ÒúÃÃÂÒÂ
                                   1.3.2 ¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ
 
                           1.4 ¼Ùéà¢éÒÃèÇÁ»ÃЪØÁ
                                  ¼Ùéà¢éÒÃèÇÁ»ÃЪØÁ »ÃСͺ´éÇ ¨Ó¹Ç¹ 100 ¤¹»ÃСͺ´éÇ ÇÔ·Âҡà
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ àªÕèÂǪҭ ´éÒ¹Êè§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹Ò  Êӹѡ§Ò¹ÊÒ¸ÒóÊØ¢¨Ñ§ËÇÑ´·ÑèÇ»ÃÐà·ÈËÃ×ͼÙéá·¹ ¨Ó¹Ç¹ 75 ¨Ñ§ËÇÑ´ áÅСÃا෾ÁËÒ¹¤Ã áÅйѡÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ ¡Í§ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÃѺ¼Ô´ªÍº¾×é¹·Õè
 
                           1.5 ÃÐÂÐàÇÅÒ áÅÐʶҹ·Õè㹡ÒèѴ»ÃЪØÁ
                                   ÃÐËÇèÒ§Çѹ·Õè 11-13 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2552   ³ âçáÃÁÊØÃÔǧÈì  ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕ§ãËÁè

 

 

¡Ó˹´¡ÒÃ
»ÃЪØÁÊÑÁÁ¹Ò¾Ñ²¹ÒÃкº¡ÒÃʹѺʹع¡ÒõԴµÒÁ ¡Ó¡Ñº ¡ÒþѲ¹ÒËÁÙèºéÒ¹»ÃѺà»ÅÕè¹
¾ÄµÔ¡ÃÃÁ Å´âäÁÐàÃ秠âä¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§ âäËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´
Çѹ·Õè 11-13 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2552 ³ âçáÃÁÊØÃÔǧÈ젨ѧËÇÑ´àªÕ§ãËÁè
 
Çѹ·Õè 11  ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2552
                àÇÅÒ 08.30-09.30 ¹.          ŧ·ÐàºÕ¹
              àÇÅÒ 09.30-10.00 ¹.           ¾Ô¸Õà»Ô´¡ÒûÃЪØÁ
                                                                â´Â ¹ÒÂá¾·ÂìÊÁÂÈ          ´ÕÃÑÈÁÕ
                                                                        Í¸Ôº´Õ¡ÃÁʹѺʹعºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾         à»ç¹»Ãиҹ  
                                                                        ¹ÒÂá¾·ÂìºØ­ªÑ         ÊÁºÙóìÊØ¢
                                   Ãͧ͸Ժ´Õ¡ÃÁʹѺʹعºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾      ¡ÅèÒÇÃÒ§ҹ
                        10.00-11.00 ¹.            ºÃÃÂÒ¾ÔàÈÉ ¡ÒôÓà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃËÁÙèºéÒ¹»ÃѺà»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁ
                                                                Å´âä ÁÐàÃç§   âä¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§  âäËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´
                                                                 â´Â ¹ÒÂá¾·ÂìÊÁÂÈ   ´ÕÃÑÈÁÕ
                                                                      Í¸Ôº´Õ¡ÃÁʹѺʹعºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾                      
                       11.00 - 12.00 ¹.          »ÃЪØÁ¡ÅØèÁ àÃ×èͧ ¾Ô¨ÒóÒà¤Ã×èͧÁ×Í¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹
                                                                ËÁÙèºéÒ¹»ÃѺà»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁ Å´âäÁÐàÃ秠âä¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§ 
                                                                âäËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´
                         12.00-13.00 ¹.           ¾Ñ¡ÃѺ»ÃзҹÍÒËÒáÅÒ§Çѹ
                       13.00 - 16.30 ¹.          »ÃЪØÁ¡ÅØèÁ àÃ×èͧ á¹Ç·Ò§áÅÐࡳ±ì¡ÒûÃСǴËÁÙèºéÒ¹»ÃѺà»ÅÕè¹
                                                                ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ Å´âäÁÐàÃ秠âä¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§ âäËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´
Çѹ·Õè 12 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2552
              àÇÅÒ 08.30-10.30 ¹.           »ÃЪØÁ¡ÅØèÁ  àÃ×èͧ á¹Ç·Ò§áÅÐࡳ±ì¡ÒûÃСǴËÁÙèºéÒ¹»ÃѺà»ÅÕè¹
                                                               ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ Å´âäÁÐàÃ秠âä¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§ âäËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´
                          10.30-12.00 ¹.         -¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¢éÒÃÒª¡ÒþÅàÃ×͹ ¾.È. 2551
                                                                   â´Â    ¹ÒÂÊÁÈÑ¡´Ôì à¨µÊØáҹµì
                                                                                ¹Ñ¡·ÃѾÂҡúؤ¤Å ªÓ¹Ò­¡ÒþÔàÈÉ
                                                                                Êӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒâéÒÃÒª¡ÒþÅàÃ×͹
                          12.00-13.00 ¹.          ¾Ñ¡ÃѺ»ÃзҹÍÒËÒáÅÒ§Çѹ
                          13.00-16.30 ¹.          ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¡Òû¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃáÅСÒÃàÅ×è͹¢Ñé¹à§Ô¹à´×͹
                                                                â´Â ¹ÒÂÊÁÈÑ¡´Ôì à¨µÊØáҹµì
                                                                        ¹Ñ¡·ÃѾÂҡúؤ¤Å ªÓ¹Ò­¡ÒþÔàÈÉ
                                                                        Êӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒâéÒÃÒª¡ÒþÅàÃ×͹
                Çѹ·Õè 13 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2552
                àÇÅÒ 08.30-10.30 ¹.         ¡ÒúÃÃÂÒ àÃ×èͧ á¹Ç·Ò§áÅÐËÅѡࡳ±ì¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹
                                                                â¤Ã§¡ÒÃËÁÙèºéÒ¹»ÃѺà»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁ Å´âäÁÐàÃ秠âä¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§ 
                                                                âäËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´
                                                                â´Â ¹Ò§à¾ç­ÈÃÕ   à¡Ô´¹Ò¤
                                                                     ¼ÙéÍӹǡÒáͧÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ
                        10.30-12.00 ¹.            ¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒ àÃ×èͧ Ãкº¡ÒÃʹѺʹعáÅСÒõԴµÒÁ¡Ó¡Ñº â¤Ã§¡ÒÃ
                                                                ËÁÙèºéÒ¹»ÃѺà»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁ Å´âäÁÐàÃ秠âä¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§ 
                                                                âäËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´ 
                                                                â´Â  *¼Ùéá·¹¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ àªÕèÂǪҭ ´éÒ¹Êè§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹Ò
                                                                 Êӹѡ§Ò¹ÊÒ¸ÒóÊØ¢¨Ñ§ËÇÑ´
                                                                         *¹Ò§ÊÒÇÊÁºÙó젠 ¢ÍÊ¡ØÅ
                                                                           ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ àªÕèÂǪҭ ´éÒ¹Êè§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹Ò  
                                                                           ¡ÃÁʹѺʹعºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾               
                                                                         *¹Ò§à¾ç­ÈÃÕ     à¡Ô´¹Ò¤
                                                                           ¼ÙéÍӹǡÒáͧÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ
                          12.00-13.00 ¹.          ¾Ñ¡ÃѺ»ÃзҹÍÒËÒáÅÒ§Çѹ
                          13.00-15.30 ¹.          ¡ÒûÃЪØÁ¡ÅØèÁ àÃ×èͧ Ãкº áÅСÃкǹ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¡ÒûÃСǴ
                                                                ËÁÙèºéÒ¹»ÃѺà»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁ Å´âäÁÐàÃ秠âä¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§ 
                                                                âäËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´
                        15.30-16.30 ¹.            ÍÀÔ»ÃÒ·ÑèÇä» áÅлԴ¡ÒûÃЪØÁ
                                                                â´Â ¹Ò§à¾ç­ÈÃÕ    à¡Ô´¹Ò¤
  
 
 
 
 
 
  copyrights@thaihed.com 2552 | ¡Í§ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ ¡ÃÁʹѺʹعºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ â·ÃÈѾ·ì 02-5901668