Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสัมมนาพัฒนาระบบการสนับสนุนการติดตาม กำกับ การพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ ครั้งที่1 11-13 ก.พ.52 เชียงใหม่
วันที่ประกาศ : 1 มกราคม 2552

 

1. การประชุมสัมมนาพัฒนาระบบการสนับสนุนการติดตาม กำกับ การพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ครั้งที่ 1 
    ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 100 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร และนักวิชาการสาธารณสุข จาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    
    25 คน นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ  ด้านส่งเสริมพัฒนา จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
   จำนวน 75 คน ระยะเวลา จำนวน 3 วัน (ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธุ์ 2552  ณ โรงแรมสุริวงศ์    
    จังหวัดเชียงใหม่)
 

ชื่อโครงการ            การประชุมสัมมนาเครือข่ายสาธารณสุขสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
                            พฤติกรรม   ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
                            ตามโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง                        
                            โรคหัวใจและหลอดเลือด
 
หลักการและเหตุผล
 
                    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   โดยกองสุขศึกษาร่วมกับภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้แก่     กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล   สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย        กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กองโภชนาการ กรมอนามัย สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด ในพื้นที่     75  จังหวัด และกรุงเทพมหานคร  จังหวัดละ 2 หมู่บ้าน/ชุมชน รวมเป็น 152 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชนมีพฤติกรรมการออกกำลังกายสัปดาห์ละอย่างน้อย    3-5 วัน ๆ ละอย่างน้อย  30 นาที  ร่วมกับการกินผัก และผลไม้สด วันละอย่างน้อยครึ่งกิโลกรัมขึ้นไป หรือกินผักครึ่งหนึ่ง อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง   และลดอาหารไขมัน  อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าว โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเป็นแกนหลักในการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ         จัดการเรียนรู้ และขับเคลื่อนให้การดำเนินโครงการในพื้นที่ประสบผลสำเร็จ  
                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง        โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด ได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการและการควบคุมกำกับติดตามให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด กองสุขศึกษา จึงได้จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายสาธารณสุขสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง  โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ขึ้น โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วยนักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ           ด้านส่งเสริมพัฒนา จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  75 จังหวัด
 
กิจกรรม
                   1. การประชุมสัมมนาพัฒนาระบบการสนับสนุนการติดตาม กำกับ การพัฒนาหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 
                           1.1 วัตถุประสงค์
   1.1.1 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
                                   1.1.2 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมร่วมวางแผนการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
                                   1.1.3 กำหนดแนวทางการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง  โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
                           1.2 เนื้อหา/หัวข้อการประชุม
                                   1.2.1 การดำเนินโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง  และโรคหัวใจและหลอดเลือด
                                   1.2.2 การสนับสนุน และการติดตามกำกับการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด
                       1.2.3 แนวทางการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดัน
โลหิตสูง   โรคหัวใจและหลอดเลือด
 
                           1.3 รูปแบบการประชุม
                                   1.3.1 การบรรยาย
                                   1.3.2 การอภิปราย
 
                           1.4 ผู้เข้าร่วมประชุม
                                  ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย จำนวน 100 คนประกอบด้วย วิทยากร 
นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศหรือผู้แทน จำนวน 75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร และนักวิชาการสาธารณสุข กองสุขศึกษาที่รับผิดชอบพื้นที่
 
                           1.5 ระยะเวลา และสถานที่ในการจัดประชุม
                                   ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2552   ณ โรงแรมสุริวงศ์  จังหวัดเชียงใหม่

 

 

กำหนดการ
ประชุมสัมมนาพัฒนาระบบการสนับสนุนการติดตาม กำกับ การพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมสุริวงศ์ จังหวัดเชียงใหม่
 
วันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2552
                เวลา 08.30-09.30 น.          ลงทะเบียน
              เวลา 09.30-10.00 น.           พิธีเปิดการประชุม
                                                                โดย นายแพทย์สมยศ          ดีรัศมี
                                                                        อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ         เป็นประธาน  
                                                                        นายแพทย์บุญชัย         สมบูรณ์สุข
                                   รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ      กล่าวรายงาน
                        10.00-11.00 น.            บรรยายพิเศษ การดำเนินโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
                                                                ลดโรค มะเร็ง   โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด
                                                                 โดย นายแพทย์สมยศ   ดีรัศมี
                                                                      อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                      
                       11.00 - 12.00 น.          ประชุมกลุ่ม เรื่อง พิจารณาเครื่องมือการประเมินผลการดำเนินงาน
                                                                หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง 
                                                                โรคหัวใจและหลอดเลือด
                         12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน
                       13.00 - 16.30 น.          ประชุมกลุ่ม เรื่อง แนวทางและเกณฑ์การประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
                                                                พฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
              เวลา 08.30-10.30 น.           ประชุมกลุ่ม  เรื่อง แนวทางและเกณฑ์การประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
                                                               พฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
                          10.30-12.00 น.         -พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
                                                                   โดย    นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์
                                                                                นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
                                                                                สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
                          12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน
                          13.00-16.30 น.          การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
                                                                โดย นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์
                                                                        นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
                                                                        สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
                วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
                เวลา 08.30-10.30 น.         การบรรยาย เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การดำเนินงาน
                                                                โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง 
                                                                โรคหัวใจและหลอดเลือด
                                                                โดย นางเพ็ญศรี   เกิดนาค
                                                                     ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา
                        10.30-12.00 น.            การอภิปราย เรื่อง ระบบการสนับสนุนและการติดตามกำกับ โครงการ
                                                                หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง 
                                                                โรคหัวใจและหลอดเลือด 
                                                                โดย  *ผู้แทนนักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา
                                                                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
                                                                         *นางสาวสมบูรณ์   ขอสกุล
                                                                           นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา  
                                                                           กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ               
                                                                         *นางเพ็ญศรี     เกิดนาค
                                                                           ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา
                          12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน
                          13.00-15.30 น.          การประชุมกลุ่ม เรื่อง ระบบ และกระบวนการประเมินการประกวด
                                                                หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง 
                                                                โรคหัวใจและหลอดเลือด
                        15.30-16.30 น.            อภิปรายทั่วไป และปิดการประชุม
                                                                โดย นางเพ็ญศรี    เกิดนาค
  
 
 
 
 
 
  copyrights@thaihed.com 2552 | กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทรศัพท์ 02-5901668