Member Login  
  ชื่อผู้ใช้ระบบ รหัสผ่าน  
   
     
 นวัตกรรม
ชื่อนวตกรรม 1.การใช้มะกรูดดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
วันที่เผยแพร่ : 28 มกราคม 2553

ชื่อนวตกรรม 1.การใช้มะกรูดดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

สภาพปัญหา ปัจจุบัน ตำบลแวงน่างมีผู้ป่วยหวานจำนวน 148 คนในรายที่เป็นเรื้อรังมานาน มักประสบปัญหา มีอาการมึนชาอวัยวะส่วนปลายโดยเฉพาะบริเวณเท้า เมื่อเท้าได้รับบาดเจ็บหรือเป็นแผล แผลจะหายยาก ต้องตัดอวัยวะ เช่นตัดขา ตัดนิ้วเท้า พื่อรักษาชีวิตไว้ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานต้องกลายเป็นคนพิการในที่สุดและเป็นภาระแก่บุตรหลาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลตนเอง ในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการรักษาป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนให้กับผู้ป่วยเบาหวาน
2. เพื่อนำสมุนไพรภายในหมู่บ้านมาใช้ประโยชน์ในการจัดการสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย( ผู้ใช้นวัตกรรม )
1. ผู้ป่วยเบาหวาน
2. ญาติผู้ป่วยเบาหวาน
3. กลุ่มเสี่ยงและโรคเรื้อรังอื่น ๆ
4. อสม. หมอชุมชน
5. เยาวชนจิตอาสา

อุปกรณ์
1. มะกรูด 30 ผล
2. แฝงไข่ 1 แผง
3. กาละมัง 1 ใบ
4. น้ำอุ่นสะอาด
5. มีดและเขียงสำหรับหั่นมะกรูด
 

 

วิธีการใช้ มี 2 วิธี
วิธีที่ 1. การนวดเท้าด้วยผลมะกรูด

1. นำผลมะกรูดมาวางเรียงในแผงไข่ โดยให้ด้านขั้วมะกรูดตั้งขึ้น จัดวางในแต่
ละช่องบนแผงไข่จนเต็ม
2. ผู้ป่วยเบาหวานนั่งบนเก้าอี้ หรือแคร่ไม้ วางเท้าเปล่าลงบนลูกมะกรูดที่วางในแฝงไข่ และเหยียบนวดเท้าไปมาบนแผงมะกรูด
3. ควรเปลี่ยนลูกมะกรูดใหม่ ภายใน 4-5 วัน หรือ เมื่อมะกรูดเริ่มเปลี่ยนสีเป็น
สีน้ำตาลคล้ำ หรือเริ่มปริแตก
วิธีนี้ ได้ดีกับผู้ป่วยที่มีการมึนชาปลายมือ และ เท้า ( กรณีชามือ ให้ใช้วิธี กำลูกมะกรูดบีบคลึงไปมา ) โดยเชื่อว่า ที่ผิวมะกรูดมีต่อมน้ำมัน มีลักษณะร้อน น้ำมันร้อนจากผิวมะกรูดจะซึมออกมาเคลือบฝ่ามือ ฝ่าเท้า ช่วยให้เส้นเลือดส่วนปลายอวัยวะขยายตัว เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้าได้ดี ทำให้หายจากอาการมึนชา ปลายมือ เท้า ได้
 


วิธีที่ 2. การทำความสะอาดเท้าด้วยมะกรูด

1. หั่นลูกมะกรูดสดเป็นชิ้น ๆ หรือฝานเป็นแว่นๆใส่ลงในกะละมังที่มีน้ำอุ่นอยู่ ( ควรทดสอบความร้อนก่อน) ให้ผู้ป่วยแช่เท้าในน้ำอุ่นนั้น
2. ใช้มือบีบมะกรูดบางชิ้นลงในน้ำที่อยู่ในกะละมัง หลังจากนำเท้าทั้ง 2
ข้างแช่ ลงน้ำ นาน 10 นาที
3. ขณะแช่เท้าสามารถใช้มือหยิบชิ้นมะกรูดในน้ำมาถูลูบไล้ ไปตามเท้าและขาเพื่อเป็นการทำความสะอาดและนวดเท้าไปด้วย ผู้ป่วยสามารถทำเองหรือให้ผู้อื่นทำให้ก็ได้
วิธีนี้จะช่วยให้เส้นเลือดส่วนปลายขยาย เลือดสามารถมาเลี้ยงอวัยวะ
ส่วนปลายได้มาขึ้น แก้ไขอาการมึนชาปลายเท้า และป้องกันการเกิดแผล
เรื้อรังและป้องกันการสูญเสียอวัยวะบางส่วนของผู้ป่วยเบาหวาน


 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้ป่วยเบามีทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แบบเศรฐกิจพอเพียง
2.ประชาชนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกต้อง
3.ประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้นวตกรรม เนื่องจาก วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สามารถหาได้ในท้องถิ่น และ ประหยัด

การประเมินความพึงพอใจ
1. ผู้ป่วยเบาหวานพอใจในการใช้มะกรูดนวดเท้า เนื่องจากมีกลิ่นหอมหาได้ง่าย
ในชุมชน และมีขายในท้องตลาดหนองแวง
2. ประชาชนตำบลแวงน่างมีการนำสมุนไพรใกล้บ้านมาใช้บำบัดรักษาโรคเรื้อรัง
3. ผู้ป่วยเบาหวานไม่มีโรคแทรกซ้อนมีความสุขพอประมาณสามารถดำรงชีวิต
อยู่ได้โดยไม่เป็นภาระให้กับญาติมากนัก

โอกาสในการพัฒนา
1. รณรงค์นวตกรรมเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบและเป็นทางเลือกแก่ผู้ป่วย
2. รณรงค์การปลูกมะกรูดในชุมชน
3. ส่งเสริมเป็นการค้า (เพราะมีตลาดในพื้นที่)
4. ค้นหาสรรพคุณในส่วนอื่นของมะกรูด

 


 
ผู้ประกาศ : นางสาวจารุนันท์ นันทะเสน
  
   ผู้รับผิดชอบ 
| หน้าหลัก         | เกี่ยวกับหน่วยงาน        | ภาพกิจกรรม         | นวัตกรรม         | ผลงานวิจัย         | ฐานข้อมูลสื่อ