หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ติดต่อเรา | คำถามที่พบบ่อย | สมัครสมาชิก
 งานวิจัย / โรคเบาหวาน
ผลของรูปแบบการให้ความรู้ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่บันทึก/ปรับปรุง : 18 เมษายน 2554

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการให้ความรู้ต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวาน   เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดูแลสุขภาพของประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน  และสามารถขยายเครือข่ายกลุ่มแกนนำ
การดูแลสุขภาพในชุมชน  โดยมีกิจกรรมให้ความรู้และฝึกทักษะดังนี้   1)  ซักประวัติ  ตรวจร่างกาย 
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ   2)  ความรู้ความเข้าใจโรคเบาหวาน   3)  การรับประทานอาหาร   4) 
การออกำลังกาย  5)  วิธีคลายเครียด  6 )  แบ่งกลุ่มเรียนรู้   โดยใช้รูปแบบการเข้าค่าย  จำนวน  2 
วัน  1  คืน  พื้นที่ศึกษาเลือกเฉพาะเจาะจงในเขตพื้นที่  3  ตำบล  คือ  ตำบลหลักเมือง   ตำบลเจ้า
ท่า    ตำบลโพนงาม   อำเภอกมลาไสย   จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามความพร้อมและความร่วมมือของเจ้า
หน้าที่รับผิดชอบ  กลุ่มตัวอย่างคือประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคเบาหวาน   ตามเกณฑ์การคัด
กรองผู้ป่วยเบาหวานของกระทรวงสาธารณสุข   จำนวน   93   คน  ระยะเวลาที่ศึกษาตั้งแต่เดือน
มกราคม   ถึง  เดือนกันยายน  2549  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม   แบบสัมภาษณ์  การตรวจร่าง
กาย  และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ก่อนและหลังการทดลอง   วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิง
พรรณนาและทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ   t-test

 ผลการวิจัยสรุปว่า 
1.  คะแนนเฉลี่ย  ด้านความรู้   พฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน   หลังเข้า
ค่ายสูงขึ้น
 2.  หลังเข้าค่ายมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการรับประทานประเภทแป้ง  ไขมัน  ของหวาน  ผัก 
ผลไม้  เครื่องดื่ม  ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
 3.  หลังเข้าค่ายมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสมกับอายุ   และ
สุขภาพร่างกาย  มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
 4.  หลังเข้าค่ายมีวิธีการจัดการความเครียดได้อย่างเหมาะสมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
 5.  ค่า  BMI  รอบเอว   จากการตรวจร่างกาย  หลังเข้าค่ายดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
 6.  ค่า  Cholesteral   Trigryceride  FBS  DTXหลังอาหาร  2  ชม.  จากผลตรวจทางห้องปฏิบัติ
การ  หลังเข้าค่ายดีขึ้น  และเข้าสู่เกณฑ์ปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
 7.  หลังเข้าค่ายได้เกิดการขยายผลเครือข่ายด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในชุมชน

 จากผลการวิจัยแสดงว่าหลังเข้าค่ายมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  ด้านความรู้  การ
ปฏิบัติตัวในด้าน  การควบคุมอาหาร  การออกกำลังกาย  วิธีคลายเครียด  ส่งผลให้ภาวะสุขภาพและ
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการอยู่ในระดับปกติ  และยังเกิดชมรมผู้รักษ์สุขภาพของกลุ่มเสี่ยง  ดังนั้น 
สมควรมีการให้ความรู้และทักษะโดยการจัดรูปแบบการเข้าค่ายไปใช้ในชุมชนอื่นๆ  อย่างไรก็ตามควร
ปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานแต่ละชุมชนด้วย  เพื่อให้รูปแบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 
ดาวน์โหลด :  Research2.zip
เจ้าของงานวิจัย
นาย ทีมเบาหวาน CUP กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีที่ทำการวิจัย : 2554
เปิดอ่าน : 5,307 ครั้ง
ติดต่อ : 0-2590-1663 แฟกซ์ : 0-2590-1664 e-mail : healthtech53@gmail.com ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ อาคาร 6 ชั้น 5 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000