˹ѡ | ǡѺ˹§ҹ | Դ | Ӷ辺 | ѤҪԡ
 ҹԨ
§Ò¹ÇÔ¨ÑÂà¡ÕèÂǡѺÊØ¢ÀÒ¾
  : 
1 ÃÒ§ҹ¡ÒÃÇԨѠàÃ×èͧ¡ÒþѲ¹ÒÃкºÈÙ¹Âì... 16 Ҿѹ 2554
2 º·¤Ñ´ÂèÍÇԨѡÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¾Ñ²¹Ò¤ÅÔ¹Ô¡à... 14 áҤ 2551
3 ÃÒ§ҹ©ºÑºÊÁºÙóì â¤Ã§¡Òà ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾... 15 ѹҤ 2551
˹ҷ ҡ 1   Ѿ 3    
µÔ´µèÍ : 0-2590-1663 á¿¡«ì : 0-2590-1664 e-mail : healthtech53@gmail.com ÈÙ¹Âì¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéÊØ¢ÈÖ¡ÉÒáÅоĵԡÃÃÁÊØ¢ÀÒ¾ ÍÒ¤Òà 6 ªÑé¹ 5 ¡Í§ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ ¡ÃÁʹѺʹعºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ ¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢ µÓºÅµÅÒ´¢ÇÑ­ ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ 11000