งานวิจัย

แชร์หน้านี้
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล้มเหลวของการใช้ยา Streptokinase ในการรักษาผู้ป่วย STEMI: การศึกษาแบบย้อนหลัง

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล้มเหลวของการใช้ยา Streptokinase ในการรักษาผู้ป่วย STEMI: การศึกษาแบบย้อนหลัง

วตากานต์ สุราษฏร์Vatakan Suratรชนิศ เย็นสบายRachanit Yensabaiณัฐพล ขจรวิทยากุล;Nuttapol KhajonvittayakulKrirerk Chawalitkulไกรฤกษ์ ชวลิตกุลกัญญารัตน์ เหล่ายังKanyarat Laoyoungกฤดา เอื้อกฤดาธิการKrida Uakridathikarnพรพิมล ปฏิพัทธ์ดนตรีPornpimon Patipatdontriวิน เตชะเคหะกิจWin Techakehakij
Date: 2014-09

Abstract:

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST Elevated Myocardial Infarction (STEMI) เป็นภาวะที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตซึ่งต้องการการรักษาเร่งด่วน การรักษานี้รวมถึงการให้ยาละลายลิ่มเลือด เช่น ยา Streptokinase การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจลักษณะของผู้ป่วย STEMI ที่สัมพันธ์กับความล้มเหลวของการรักษาด้วยยา Streptokinase โดยศึกษาแบบย้อนหลังในผู้ป่วย STEMI ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ความล้มเหลวของการรักษาผู้ป่วย STEMI ด้วยยา Streptokinase นิยามจากการมี ST resolution (STR) น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับการคงอยู่ของอาการเจ็บแน่นหน้าอกของผู้ป่วยมากกว่า 90 นาทีหลังจากได้รับยา มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอายุ, เพศ, door-to-needle time, ตำแหน่งหัวใจขาดเลือด, ประวัติสูบบุหรี่, Killip classification, และโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูงและหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ กับความล้มเหลวของการรักษาผู้ป่วยรวมถึงเกณฑ์ที่ใช้วินิจฉัยความล้มเหลวจากการใช้ยาแต่ละข้อ ด้วยแบบจำลอง Multiple logistic regression ที่ระดับนัยสำคัญแอลฟ่าเท่ากับ 0.05 ผลการศึกษา มีผู้ป่วย STEMI จำนวนทั้งสิ้น 93 คนอายุเฉลี่ยเท่ากับ 58 ปี ปัจจัยที่มีผลต่อการมี STR <50% หลังจาก 90 นาที ได้แก่ การมีโรคความดันโลหิตสูง (OR 2.913, 95%CI: 1.014, 8.369), ผู้ป่วยมี Killip class >1 (OR 3.057, 95%CI: 1.053, 8.878) และการมีตำแหน่งหัวใจขาดเลือดที่ anterior wall (OR 7.018, 95%CI: 2.219, 22.199) การคงอยู่ของอาการเจ็บแน่นหน้าอกของผู้ป่วยมากกว่า 90 นาทีสัมพันธ์กับการมีตำแหน่งหัวใจขาดเลือดที่ anterior wall (OR 5.09, 95%CI: 1.297, 19.973) ความล้มเหลวของการรักษาผู้ป่วยด้วยยา Streptokinase สัมพันธ์กับ Killip class >1 (OR 3.652, 95%CI: 1.032, 12.921) และการมีตำแหน่งหัวใจขาดเลือดที่ anterior wall (OR 6.602, 95%CI 1.498, 29.089) แม้ว่าการใช้ยา Streptokinase จะมีความได้เปรียบหลายประการก็ตาม แต่ผู้ป่วย STEMI ที่มีโรคความดันโลหิตสูง, มีตำแหน่งหัวใจขาดเลือดที่ anterior wall, และมี Killip class >1 อาจมีแนวโน้มจะได้รับประโยชน์น้อยจากการรักษาโดยใช้ยา Streptokinase

Abstract:

ST Elevated Myocardial Infarction (STEMI) is a life-threatening condition that requires immediate medical care; treatments include thrombolytic therapy e.g. Streptokinase. The objective of this study was to explore the characteristics of STEMI patients associated with medication failure in the use of Streptokinase. Method: A retrospective study was conducted in STEMI patients who were admitted to Suratthani Hospital from 1st January 2011 to 30th June 2013. Failed Streptokinase is defined as ST resolution (STR) <50% and ongoing chest pain >90 minutes after receiving medication. Data, including age, sex, door-toneedle time, wall of infarction, smoking status, Killip classification, and underlying diseases such as hypertension, were collected. Multiple logistic regression models were used to explore the association between these covariates and failed Streptokinase, as well as each of the criteria used to define failed Streptokinase, with a significance level of 0.05. A total number of 93 STEMI patients were identified, with a mean age of 58. Factors significantly associated with STR <50% after 90 minutes are hypertension (OR 2.913, 95%CI: 1.014, 8.369), Killip class >1 (OR 3.057, 95%CI: 1.053, 8.878), and having anterior wall infarction (OR 7.018, 95%CI: 2.219, 22.199). There is an association between ongoing chest pain after 90 minutes and having anterior wall infarction (OR 5.09, 95%CI: 1.297, 19.973). Failed Streptokinase is associated with Killip class >1 (OR 3.652, 95%CI: 1.032, 12.921) and having anterior wall infarction (OR 6.602, 95%CI 1.498, 29.089). Despite its advantages, STEMI patients with hypertension, anterior wall infarction, and Killip class>1 may be less likely to be beneficial from using Streptokinase.เจ้าของงานวิจัย
วตากานต์ สุราษฎร์ และคณะ
สังกัดหน่วยงาน/สถานศึกษา : วตากานต์ สุราษฎร์ และคณะ
ปีที่ทำการวิจัย : 2557

บทคัดย่อ
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST Elevated Myocardial Infarction (STEMI) เป็นภาวะที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตซึ่งต้องการการรักษาเร่งด่วน การรักษานี้รวมถึงการให้ยาละลายลิ่มเลือด เช่น ยา Streptokinase การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจลักษณะของผู้ป่วย STEMI ที่สัมพันธ์กับความล้มเหลวของการรักษาด้วยยา Streptokinase โดยศึกษาแบบย้อนหลังในผู้ป่วย STEMI ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ความล้มเหลวของการรักษาผู้ป่วย STEMI ด้วยยา Streptokinase นิยามจากการมี ST resolution (STR) น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับการคงอยู่ของอาการเจ็บแน่นหน้าอกของผู้ป่วยมากกว่า 90 นาทีหลังจากได้รับยา มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอายุ, เพศ, door-to-needle time, ตำแหน่งหัวใจขาดเลือด, ประวัติสูบบุหรี่, Killip classification, และโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูงและหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ กับความล้มเหลวของการรักษาผู้ป่วยรวมถึงเกณฑ์ที่ใช้วินิจฉัยความล้มเหลวจากการใช้ยาแต่ละข้อ ด้วยแบบจำลอง Multiple logistic regression ที่ระดับนัยสำคัญแอลฟ่าเท่ากับ 0.05 ผลการศึกษา มีผู้ป่วย STEMI จำนวนทั้งสิ้น 93 คนอายุเฉลี่ยเท่ากับ 58 ปี ปัจจัยที่มีผลต่อการมี STR <50% หลังจาก 90 นาที ได้แก่ การมีโรคความดันโลหิตสูง (OR 2.913, 95%CI: 1.014, 8.369), ผู้ป่วยมี Killip class >1 (OR 3.057, 95%CI: 1.053, 8.878) และการมีตำแหน่งหัวใจขาดเลือดที่ anterior wall (OR 7.018, 95%CI: 2.219, 22.199) การคงอยู่ของอาการเจ็บแน่นหน้าอกของผู้ป่วยมากกว่า 90 นาทีสัมพันธ์กับการมีตำแหน่งหัวใจขาดเลือดที่ anterior wall (OR 5.09, 95%CI: 1.297, 19.973) ความล้มเหลวของการรักษาผู้ป่วยด้วยยา Streptokinase สัมพันธ์กับ Killip class >1 (OR 3.652, 95%CI: 1.032, 12.921) และการมีตำแหน่งหัวใจขาดเลือดที่ anterior wall (OR 6.602, 95%CI 1.498, 29.089) แม้ว่าการใช้ยา Streptokinase จะมีความได้เปรียบหลายประการก็ตาม แต่ผู้ป่วย STEMI ที่มีโรคความดันโลหิตสูง, มีตำแหน่งหัวใจขาดเลือดที่ anterior wall, และมี Killip class >1 อาจมีแนวโน้มจะได้รับประโยชน์น้อยจากการรักษาโดยใช้ยา Streptokinase

ผู้เผยแพร่
จิตลัดดา เทพพิบูลย์
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
โทรศัพท์ : 025901663
อีเมล์ : hed.div.2557@gmail.com

เผยแพร่ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เจ้าของงานวิจัย วตากานต์ สุราษฎร์ และคณะ | เข้าชม 846 ครั้ง