เอกสาร คู่มือ แนวทาง

แชร์หน้านี้
คู่มือปฏิบัติงาน บริการยืม-คืน สารสนเทศ 0 รายการ

งานบริการยืม-คืน สารสนเทศเป็นหัวใจหลักของงานศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งมีความจำเป็นและสำคัญต่อผู้ใช้บริการ ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงเนื้อหาจากประสบการณ์จัดทำเป็น“คู่มือการปฏิบัติงานบริการยืม-คืน สารสนเทศ” ขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการปฏิบัติงานโดยมุ่งที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจการให้บริการยืม-คืน สารสนเทศของศูนย์อย่างเป็นระบบ แบบแผน ได้มาตรฐานเดียวกัน และประหยัดเวลาในการทำงาน ตลอดจนเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันในหน่วยงานและการจัดระบบงานบริการต่างๆ ของห้องสมุด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
หน่วยงานที่ผลิต : ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
วัน/เดือน/ปี ผลิต : 25 มีนาคม 2559

ผู้เผยแพร่
ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
โทรศัพท์ : 0-2193-7000 ต่อ 18906

ผู้เผยแพร่ ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ | เข้าชม ครั้ง