เอกสาร คู่มือ แนวทาง

แชร์หน้านี้
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขบัญญัติแห่งชาติ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) 0 รายการ

สุขบัญญัติเป็นข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน  เป็นการ
สร้างเสริมสุขภาพและลดความเสี่ ยงต่ อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บและอันตรายที่ อาจเกิดขึ้น
กับสุขภาพ  จึงเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่ พึงประสงค์  ที่ ทุกคนควรมีการปฏิบัติ  โดยเฉพาะ
ในเด็ก  เยาวชน  ที่ต้องมีการปลูกฝังจนเป็นสุขนิสัย  เพื่อให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์  แข็งแรงซึ่งเป็น
พื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้  การมีความสุข  ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สังคม  และเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ที่สุขภาพดี เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป


ไม่พบไฟล์ :  3._คู่มือการจัดกิจกรรมการ...

กลุ่มเป้าหมาย : ครู อาจารย์ นักเรียน
หน่วยงานที่ผลิต : กองสุขศึกษา
วัน/เดือน/ปี ผลิต : 1 พฤษภาคม 2556

ผู้เผยแพร่
ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
โทรศัพท์ : 025901663

ผู้เผยแพร่ ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ | เข้าชม ครั้ง