บทความ

แชร์หน้านี้
ผู้สูงอายุสุขกายสุขใจด้วย “10 บัญญัติสร้างสุข ผู้สูงวัย”

สำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าประเทศไทยได้ถูกจัดให้เป็นประเทศที่อยู่ในสังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พยากรณ์โครงสร้างประชากรไทยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุว่า “ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรและเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบภายในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2571 จากปัญหาดังกล่าว ก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจึงควรเตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีสุขภาพแข็งแรง และควรดูแลสุขภาพของตนเองขั้นพื้นฐานตามแนวทาง 10 บัญญัติ สร้างสุข ผู้สูงวัยเผยแพร่ วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เจ้าของบทความ สุภาวิณี แสงเรือน | เข้าชม 288 ครั้ง