ภาพกิจกรรมเครือข่าย

แชร์หน้านี้
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลและถอดบทเรียนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สุขภาพ

การปรุมปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลและถอดบทเรียนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สุขภาพ ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2554 ณโรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แกนนำสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข อบต. ตัวแทนสถานประกอบการ  และโรงเรียน เจ้าหน้าที่กองสุขศึกษา จำนวน 60 คน


ณ วันที่ 20 ก.ค. 2554 18:12:55

×