ภาพกิจกรรมเครือข่าย

แชร์หน้านี้
คณะทีมนิเทศติดตามการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สุขภาพในโรงพยาบาลชุมชน

                  คณะทีมนิเทศติดตามการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สุขภาพในโรงพยาบาลชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชนและสถานีอนามัย จากกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเยี่ยมให้กำลังใจและดูการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ของโรงพยาบาลคลองลาน สถานีอนามัยคลองลาน และสถานีอนามัยคลองไพร อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรในวันที่ 4  มิถุนายน  2553 ซึ่งจากการได้ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ทางอาจารย์มีความภูมิใจที่แต่ละหน่วยงานมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง และอยากให้เป็นที่ดูงานให้กับเครือข่ายอื่นๆทั้งภายในและภายนอกจังหวัด ต่อไป


ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2553 20:36:03

×