ประวัติความเป็นมา

 

กว่าจะมาเป็น... แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษา

          ก่อนที่กองสุขศึกษาจะมีแนวคิดในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ได้เริ่มต้นมาจากที่กองสุขศึกษาได้มีการดำเนินการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารด้านสุขภาพของสถานบริการสุขภาพให้เป็นระบบ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และมีการขยายการพัฒนาระบบการสื่อสารด้านสุขภาพในชุมชน เมื่อปี 2547 ซึ่งระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารด้านสุขภาพในระบบบริการสุขภาพประกอบด้วยระบบย่อย 4 ระบบ...

อ่านต่อคลิก>>>

 

 

วิสัยทัศน์

...

   

พันธกิจ

..

1. ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงาน/ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ

2. พัฒนาระบบการจัดการและบริการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

3. สร้างระบบบริหารจัดการการเรียนรู้โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม และการเรียนรู้ร่วมกัน


 

บทบาทหน้าที่/ภารกิจ

...

1. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

2. รวบรวม คัดเลือก จัดหา วิเคราะห์ และจัดเก็บสื่อด้านสุขภาพในรูปแบบต่างๆ

3. พัฒนาระบบการบริการข้อมูลความรู้และสื่อด้านสุขภาพแก่ประชาชน องค์กรพันธมิตรสร้างสุขภาพ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

4. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

5. จัดการและให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และการเรียนรู้ด้านสุขภาพของชุมชน

6. เป็นแหล่งการเรียนรู้งานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งเทคโนโลยีและการสื่อสารด้านสุขภาพ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8. ประสานงานและเชื่อมโยงการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ


 

แผนผังองค์กร